acorus text

 
 
Článek 1 Název a charakter

Název sdružení zní KOORDONA s podtitulem Koalice organizací proti domácímu násilí. Je možno používat také pouze označení „KOORDONA“ nebo  „Koordona“. Sdružení má formu volné koalice bez právní subjektivity.

Článek 2 Poslání a cíle

Hlavním posláním Koordony je zejména napomáhat účinné spolupráci neziskových organizací hájících ženská práva a vystupujících proti násilí na ženách a domácímu násilí, koordinovat a standardizovat pomoc obětem domácího násilí a prosazovat systémové změny v oblasti domácího násilí, násilí na ženách a ženských práv vůbec.

Článek 3 Členství a čestné členství

Členem sdružení může být nestátní nezisková organizace nebo její pobočka, která se zabývá právy žen, násilím na ženách a domácím násilím. Členství ve sdružení vznikne rozhodnutím členského shromáždění o přijetí nového člena. O přijetí rozhoduje členské shromáždění na základě písemné přihlášky nebo přihlášky pronesené zástupcem organizace na schůzi členského shromáždění. Prvními členy sdružení se automaticky stávají zakládající organizace.

Člen sdružení má právo:
a) účastnit se jednání členského shromáždění,
b) volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
d) hlasovat o návrzích,
e) podílet se na praktické činnosti sdružení,

Člen sdružení má povinnost:
a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
b) aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

Členství ve sdružení zaniká: 
a) Prohlášením členské organizace na schůzi členského shromáždění nebo doručením písemného oznámení členské organizace o tom, že vystupuje, členskému shromáždění,
b) zánikem sdružení,
c) zánikem členské organizace,
d) vyloučením členské organizace členským shromážděním na návrh jedné z členských organizací, v případě, že členská organizace hrubě nebo opakovaně i přes písemné napomenutí členským shromážděním porušuje tyto stanovy nebo se dopouští neetického jednání.

Členské shromáždění může přijmout za čestného člena sdružení fyzickou osobu nebo zahraniční neziskovou organizaci či její pobočku, která má zájem o spolupráci a koná v souladu s cíli sdružení. Čestný člen má právo účastnit se schůzí členského shromáždění s poradním hlasem, má právo obdržet informace o činnosti sdružení, má právo se čestného členství vzdát. Čestný člen má povinnost nepoškozovat dobré jméno sdružení. Čestné členství zaniká obdobně jako členství, v případě fyzické osoby navíc smrtí, čestné členství však může být členským shromážděním kdykoli odňato i bez předchozího napomenutí. 

Článek 4 Orgány sdružení a hlasování

Organizační strukturu sdružení tvoří tyto orgány:

Členské shromáždění
Členské shromáždění rozhoduje o všech otázkách týkajících se sdružení, zejména volí orgány sdružení, přijímá nové členy, rozhoduje o vyloučení členských organizací a o udělení a odnětí čestného členství, schvaluje změny stanov, rozhoduje o zániku sdružení a o změně právní formy sdružení, rozhoduje o činnosti sdružení.
Členské shromáždění se schází podle potřeby, schůze svolává koordinátorka schůzek a hlasování. Členské shromáždění je usnášeníschopné pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členských organizací. Organizace, která využila možnosti písemného hlasování před členskou schůzí se považuje za přítomnou. Každé členské organizaci přísluší jeden hlas. Výkon hlasovacího práva přísluší osobě, která je pověřena svou organizací. Pokud se pověřená osoba schůze nezúčastní, ale vyšle za sebe náhradu, rozumí se tím, že výkon hlasovacího práva ad hoc delegovala na tuto osobu. Pokud se schůze zúčastní více osob z jedné členské organizace, přísluší výkon hlasovacího práva pouze pověřené osobě, ostatním přísluší poradní hlas.
Pověřená osoba, která se nemůže zúčastnit schůze ani vyslat za sebe náhradu, může předem písemně vyjádřit své stanovisko k důležité otázce, která se bude na schůzi projednávat a to písemně zasláním do mailing-listu Koordony nebo předáním osobě, která se bude schůze účastnit. Toto stanovisko je považováno za hlasování na schůzi členského shromáždění.
Veškerá rozhodnutí mimo tiskových zpráv a jiných prohlášení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů přítomných organizací, za přítomné se považují i organizace, které vyjádřily stanovisko před schůzí. Změny těchto stanov, tiskové zprávy a jiná prohlášení musejí být vždy přijata všemi členskými organizacemi.

E-mailové hlasování
Pokud se objeví potřeba naléhavě rozhodnout důležitou otázku a není možné svolat schůzi členského shromáždění v dostatečně krátkém čase, může koordinátorka schůzek a hlasování vyhlásit k této otázce emailové hlasování prostřednictvím mailing-listu Koordony. Koordinátorka sdělí všem členům, že se jedná o hlasování, jasně formuluje otázku a určí lhůtu, ve které je třeba se vyjádřit. Hlasování je platné, pokud se ve stanovené lhůtě vyjádří nadpoloviční většina členských organizací. Pokud se nadpoloviční většina ve lhůtě nevyjádří, je možno stanovit dodatečnou lhůtu přičemž organizace, které se již vyjádřily, znovu nehlasují. Organizace, které se ve lhůtě nevyjádřily se zdržely hlasování. Rozhodnutí je přijato prostou většinou hlasů. V případě změn těchto stanov, tiskových zpráv a jiných prohlášení Koordony se vyžaduje, aby se ve lhůtě vyjádřily všechny členské organizace. Ke schválení se vyžaduje souhlas všech členských organizací. Koordinátorka schůzek a hlasování sečte hlasy a sdělí výsledek prostřednictvím mailing-listu.

Koordinátorka schůzek a hlasování
Koordinátorka schůzek a hlasování svolává členské shromáždění, připravuje program schůze a dává ho na vědomí členským organizacím nejméně týden před plánovanou schůzí, v programu schůze formuluje otázky, o kterých je třeba na schůzi hlasovat, vyhotovuje zápis ze schůze, řídí hlasování a sčítá hlasy.
Koordinátorka je volena členským shromážděním přičemž se určí její volební období. 

Tisková mluvčí
Tisková mluvčí je volena členským shromážděním přičemž se určí její volební období. 

Koordinátorka webových stránek
Koordinátorka webových stránek dohlíží na kvalitu webových stránek a zabezpečuje jejich provoz, v případě potřeby vyzývá členské organizace k vkládání příspěvků. 

Koordinátorka webových stránek je volena členským shromážděním přičemž se určí její volební období.

Členské shromáždění může ustanovit další orgány jak stále, tak i ad hoc. Do orgánů je možné volit dle rozhodnutí členského shromáždění členské organizace nebo i jednotlivé fyzické osoby. Jedna organizace nebo fyzická osoba může být součastně zvolena do několika orgánů. Členské shromáždění určí zejména systém hospodaření a jednání jménem sdružení jakmile to bude potřebné.

Článek 5 Závěr

Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením všemi členy volného sdružení KOORDONA dne 26. 9. 2005

 

 

 
 

 

Vyhledat